Bạn có thể tải về file xem tổng quan mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển trong năm 2012

vietnam_sweden_2012.pdf


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​