​​Hiện nay, đường dây điện thoại của Đại sứ quán đã được phục hồi.

Quý vị cần liên lạc với Đại sứ quán có thể gọi theo số:

- Điện thoại Văn phòng: +46 (0) 8 5562 1070.

- Điện thoại Lãnh sự: +46 (0) 8 5562 1071.

Xin trân trọng thông báo!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​