Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Bộ Ngoại giao kiến nghị Ban soạn thảo xem xét đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài liên quan đến đất đai tương đương công dân Việt Nam ở trong nước, cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế đối với quyền sử dụng đất ở ngoài dự án phát triển nhà ở. Điều này phù hợp với Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp tháo gỡ các vướng mắc trong thừa kế bất động sản đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Việc lấy ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài trước khi ban hành các văn bản pháp quy, chính sách có liên quan nhiều tới người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ được nêu tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạnh 2021 – 2026. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Điển trân trọng thông báo và đề nghị bà con người Việt Nam định cư tại Thuỵ Điển và Latvia tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài).

Dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trang web của Quốc hội tại đường link:

http://www.monre.gov.vn/Vanban/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx/pID=450

http://www.duthaoonline.quochoi.vn/pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7415  

Ngày kết thúc nhận ý kiến đóng góp là 25/9/2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​