Nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, giao dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin trân trọng thông báo tới các cá nhân, tổ chức hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, Latvia biết và dành thời gian hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

image_67145217.JPG

image_67184641.JPGimage_67148033.JPG

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​