​​Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Ngoại giao đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kèm theo Quyết định số 97/QĐ-BNG ngày 19/01/2023.

Dự thảo các nội dung liên quan được đăng tải tại mục "Tài liệu dự thảo Luật" trên website: https://luatdatdai.monre.gov.vn/

Các nội dung liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài có thể xem ở đây: Luat dat dai - NVNONN.pdf

Các ý kiến có thể gửi trực tiếp thông qua website trên hoặc gửi về:
- Vụ Luật pháp quốc tế - Bộ Ngoại giao theo email: pckt.mofa@gmail.com.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao: info@quehuongonline.vn hoặc phapcheubnv.bng@gmail.com.
- Hoặc Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hình thức phù hợp khác.​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​