Video về các hoạt động giao lưu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2022:​​

https://www.youtube.com/watch?v=egWoRx3YlLk​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​