Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài nêu trong Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã xây dựng danh mục các văn bản chỉ đạo và văn bản pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài về các lĩnh vực nhiều bà con kiều bào quan tâm.

2023_01_30_15_35_592.jpg

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin giới thiệu đường link danh mục các văn bản nêu trên:

​- Trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, bao gồm cả phiên bản tiếng Anh của các văn bản:

 https://vbpl.vn/pages/portal.aspx

​- Chuyên mục văn bản quy phạm pháp luật của Trang thông tin điện tử Chính phủ: 

https://vanban.chinhphu.vn/he-thong-van-ban?classid=1&mode=1

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển xin thông báo./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​